تابعیت اتحادیه اروپا
همکاریهای /)EU( اتباع کشور سوئیس یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
می توانند آزادانه در اتحادیه اروپا سفر کنند. درحال حاضر )EES( اقتصادی اروپا
22 کشور از 27 کشور عضو یک قرارداد موسوم به قرارداد شِنگِن بایکدیگر
دارند. مفهوم این قرارداد آنست که اتباع اتحادیه اروپا می توانند آزادانه بین این
کشورها سفر کرده و از مرزهای آنها عبور کنند .
اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، کشور ثالث، نیز می توانند آزادانه بین
کشورهای تابع قرارداد شِنگِن سفر کرده و از مرزهای آنها عبور کنند. ولی اینگونه
افراد می توانند حداکثر فقط سه ماه سفر کنند.

منبع : ارتباطات بین المللی رستان |تابعیت اتحادیه اروپا
برچسب ها : اتحادیه ,قرارداد ,توانند ,کشور ,اتباع ,آزادانه ,اتحادیه اروپا ,توانند آزادانه ,عبور کنند ,آنها عبور ,قرارداد شِنگِن